ضرورت تشكيل و راه اندازي مجمع فعالان حوزه پژوهش دفاع مقدس

وجود مجمعي متشكل از سازمان ها و مراكز علمي فعال در حوزه دفاع مقدس به يقين مي تواند عامل مهم و كليدي در انباشت داشته ها و به تبع آن اقدامات مؤثر در حوزه توليد دانش و نشر معارف جنگ بوده و ماحصل ارزشمندي براي جامعه داشته باشد.

28 مرداد 1396-08:58:38


ضرورت تشكيل و راه اندازي مجمع فعالان حوزه پژوهش دفاع مقدس
28 مرداد 1396-08:58:38
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
فرستنده: 

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

هم افزايي در حوزه فعاليت هاي علمي مبتني بر نوعي منطق فكري است كه در آن، جمع واقعي حاصل از تمركز سازمان ها و مراكز همكار در يك حوزه تخصصي از راه تلاش هماهنگ و سازمان¬يافته مي¬توانند به سطحي از عملكرد مؤثر و خاصيت فزوني دست يابند كه بيش از مجموع درون¬دادهاي فردي آن¬ها است. امروز به نظر مي رسد هم¬افزايي در ميان سازمان ها و مراكز فعال حوزه دفاع مقدس نيز در قالب يك تشكل منسجم به مثابه نوعي عامل كليدي ضرورت داشته و براي نيل به اهداف پژوهشي مي توان به تشكيل و راه اندازي مجمعي متشكل از فعالان پژوهشي حوزه دفاع مقدس ذيل پژوهشگاه علوم و معارف مقدس به عنوان تنها پژوهشگاه شاخص در حوزه فعاليت هاي علمي – پژوهشي دفاع مقدس كه مي تواند نقش محور گونه اي را داشته باشد، انديشيد. زيرا به نظر مي رسد وجود چنين مجمعي به يقين مي تواند عامل مهم و كليدي در انباشت داشته ها و به تبع آن اقدامات مؤثر در حوزه توليد دانش و نشر معارف جنگ بوده و ماحصل ارزشمندي براي جامعه داشته باشد.

حضور چند مجموعه همكار در يك حوزه مشخص از جمله دفاع مقدس كه براي رسيدن به هدفي مشترك يك¬ديگر را ياري مي¬دهند همواره كاركردي بيش از مجموع كاركرد تك¬تك آن¬ها دارد. انرژي نهفته در اين اتحاد و پيوستگي كه موجب نوعي هم افزايي مي گردد، عامل مهمي است كه سبب مي شود كارها با دقت و سرعت بيشتري پيش برود. راز هم¬افزايي در انرژي نهفته در پيوندهاي دروني مجموعه هاي به هم پيوسته است. تعامل و همراهي بين اين سازمان ها و مراكز چنانچه به¬خوبي تعريف و پياده¬سازي شود مي¬تواند سبب افزايش كاركرد كل يك مجموعه و تعالي اهداف شود.

حسين دلاوري ، پژوهشگر دفاع مقدس


ضرورت تشكيل و راه اندازي مجمع فعالان حوزه پژوهش دفاع مقدس

28 مرداد 1396-08:58:38

منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد

فرستنده:


تصاوير تكميلي: