داعشي ها را بهتر بشناسيم . بخش نخست ، روان شناسي داعش

داعشي ها از جمله افرادي هستند از اختلال هاي شخصيتي رنج مي برند. استقلال شخصيتي نداشته و اعتماد به نفس ندارند. در اين افراد خلق و خوي وحشي گري و انتقام جويي موج مي زند و مدام در پي اين هستند كه خشم خود را جايي رها كنند

30 مرداد 1396-09:56:25


داعشي ها را بهتر بشناسيم .  بخش نخست ، روان شناسي داعش
30 مرداد 1396-09:56:25
منبع: سايت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
فرستنده: 

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

برخي مطالعه ها نشان مي دهد عده زيادي از اين آدم ها اختلال هاي شخصيتي دارند. حتي برخي از آن ها به اختلال هاي روان پزشكي عمده تري هم مبتلا هستند. اما مهم ترين نكته شخصيتي كه مي توان به آن اشاره كرد، اين است كه اين افراد در خانواده يا جامعه اي بزرگ شده اند كه در آن ها احساس شديد خودكم بيني و احساس حقارت به وجود آورده است. يكي ديگر از جنبه هاي شخصيتي اعضاي چنين گروهي ، اين است كه استقلال شخصيتي ندارند و نياز دارند از فرد ديگري با جذبه و تاثيرگذاري بالا تر پيروي كنند. آن ها اعتماد به نفس ندارند و فقط در چارچوب يك ايدئولوژي مي توانند احساس اعتماد به نفس پيدا كنند، آن هم ايدئولوژي اي با رفتارهاي خشن تا كسي جرات نكند در مقابلشان بايستد. افراد اين گروه اساسا از جمله كساني هستند كه از كودكي وجدان در آن ها شكل نگرفته، از كودكي آسيب شديدي به خودانگاره شان وارد شده يعني مرتب از سوي خا نواده و جامعه تخريب شده اند. لذا خلق و خوي وحشي گري و انتقام جويي دارند و مدام در پي اين هستند كه خشم خود را جايي رها كنند و يكي از بهترين راه هاي اين كار، پيوستن به گروه هايي است كه مي توان با عضويت در آن ها و رفتارهاي خشونت آميز، خشم را تخليه كرد.

اعضاي اين گروه ها، معمولا نسبت به اطرافيان و جهان بدبين هستند و گاهي اشتغال ذهني زيادي با قدرت دارند گروه هايي مانند داعش ماوايي مي شود براي اين جماعت تا به اين واسطه احساس قدرت كنند. آدم هايي با چنين ويژگي هايي، چنان تحت تاثير و نفوذ قرار مي گيرند كه نوعي هيپنوتيزم در آن ها رخ مي دهد، به گونه اي كه باعث مي شود تماسشان با واقعيت ها قطع و دركشان از حقايق مخدوش شود. به همين خاطر يكي از كارهايي كه رهبران اين گروه ها به خوبي انجام مي دهند، شستشوي مغزي است؛ يعني مسائل ايدئولوژيك را به اسم واقعيتي در كل هستي به خورد اين آدم ها مي دهند و آن ها را به اين باور مي رسانند كه واقعيت همين است كه رهبرانشان مي گويند.

متاسفانه با توجه به رفتار ها و اقدام هاي گروه داعش، به نظر مي رسد بيشتر اعضاي آن شخصيت غيرطبيعي دارند و تفكراتشان غيرمنعطف، ابتدايي و بدوي است. آن ها معمولا عادت دارند و آموخته اند به مسائل خيلي ساده انگارانه نگاه كنند. نمونه اش همين پديده اعلام خلافت براي همه جهان از يك منطقه در عراق و سوزاندن پاسپورت هاي تبعه هاي كشورهاي شان است تا نشان دهند جهانشمول فكر مي كنند و تفكر مليتي ندارند! اين افراد معتقدند حكومت و خلافتي براي تمام دنيا تاسيس كرده اند و همه اين ها نشان از ساده انگاري آن ها دارد.

پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس


داعشي ها را بهتر بشناسيم . بخش نخست ، روان شناسي داعش

30 مرداد 1396-09:56:25

منبع: سايت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد

فرستنده:


تصاوير تكميلي: