پژوهشكده‌ي مديريت و سياست دفاعي برگزار كرد:

نشست تخصصي هدايت افكار عمومي دردفاع مقدس

درجلسه اي كه با رياست سرتيپ دوم پاسدار ابوالحسن كبيري در محل سالن جلسات كوثر واقع در دانشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي و با ارائه ي دكتراحمد كارگر، عضو گروه علمي پژوهشي جامعه شناسي دفاع مقدس وعضو هيئت علمي دانشگاه جامع امام حسين (ع) با عنوان هدايت افكارعمومي دردفاع مقدس در روز يكشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ برگزار شد.

3 بهمن 1396-21:47:09


درجلسه اي كه با رياست سرتيپ دوم پاسدار ابوالحسن كبيري در محل سالن جلسات كوثر واقع در دانشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي و با ارائه ي دكتراحمد كارگر، عضو گروه علمي پژوهشي جامعه شناسي دفاع مقدس وعضو هيئت علمي دانشگاه جامع امام حسين (ع) با عنوان هدايت افكارعمومي دردفاع مقدس در روز يكشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ برگزار شد، مباحثي با عناوين زير مطرح گرديد:

1) مفاهيم پايه اي بحث شامل:1-افكار 2-عموم 3-افكارعمومي و ....

2)خصوصيات افكارعمومي ، تعريف افكار عمومي

3)بسته هاي شكل گيري افكارعمومي ، انواع آن ، ويژگيهاي آن

4)تاريخچه افكار عمومي و صاحب نظران و روشهاي بررسي افكارعمومي

5)مراحل و شرايط شكل گيري افكار عمومي

6)روشهاي هدايت افكارعمومي

7)دورويكرد :

الف-رويكردجايگزين يعني برساختي بودن افكار عمومي ب-توجه به افكارعمومي دردفاع مقدس

8) نقش حضرت امام ، مردم و اعتقادات مذهبي در شكل گيري افكارعمومي،اتحاد دولت-ملت ،تلاش براي ادامه جنگ تا پيروزي ، تبديل جنگ تحميلي به دفاع مقدس و ....بعنوان اشكالي از هدايت

9)افكار عمومي در جنگ

10) ترغيب حضور و مشاركت بيشتر مردم در دفاع مقدس ، نحوه برخورد خانواده ها با شهدا و مصائب جنگ و ...

11) افكارعمومي در جامعه ، در جبهه ها و در سطح جهان


نشست تخصصي هدايت افكار عمومي دردفاع مقدس

3 بهمن 1396-21:47:09

منبع خبر: دبیرخانه پژوهشكده مديريت و سياست دفاعي برگزار كرد:

فرستنده: مدیر سایت


تصاوير تكميلي: