تشكيل جلسه شوراي راهبردي

برگزاري يازدهمين جلسه شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم ومعارف دفاع مقدس

يازدهمين جلسه شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم ومعارف دفاع مقدس به رياست سردار سرتيپ پاسدار دكتر وحيدي رياست محترم دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي و با حضور سردار سرتيپ پاسدار رودكي رياست محترم پژوهشگاه علوم ومعارف و سرتيپ پاسدار غلام پور و ساير اعضاي شوراي راهبردي با محوريت: 1- تدوين و بازنگري كتب آمادگي دفاعي مدارس. 2- بررسي رشته كارشناسي تربيت دبير آمادگي دفاعي مدارس در دانشگاه فرهنگيان.

22 مهر 1397-14:07:20


در اين جلسه با توجه به اسناد بالادستي و ضرورت ايجاد آمادگي دفاعي و آشنايي دانش آموزان با راه هاي مقابله با شرايط بحران و حوادث غير مترقبه و همچنين تشكيل ارتش بيست ميليوني و ايجاد زمينه حضور فعال آنان در برنامه هاي فرهنگي و مقاومت مردمي، مناسب بودن متون و برنامه ريزي دو واحد درس آمادگي دفاعي مدارس مورد تأكيد رياست جلسه و حضار قرار گرفت و از آنجايي كه اين درس مي بايست توسط دبيراني ارائه شود كه در اين زمينه داراي تجربه و تخصص باشند ضرورت ايجاد رشته كارشناسي تربيت دبير در دانشگاه فرهنگيان نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد طرح مورد نظر پس از اصلاحات مورد نياز جهت قرار گرفتن در سير تصويب پيگيري شود.


برگزاري يازدهمين جلسه شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم ومعارف دفاع مقدس

22 مهر 1397-14:07:20

منبع خبر: پژوهشگاه علوم ومعارف دفاع مقدس

فرستنده: دبير سايت


تصاوير تكميلي: