مي خواهم در كنار تنها فرزندم باشم/ عكس حجله اش را خودش انتخاب كرد

شاعرانه سخن مي گويد وبغل بغل شعر ،از ميان واژه هايش راه مي گشايند ودر لابه لاي جملاتش شكفته مي شوند.لب كه مي گشايد،شيريني سخنانش تا عمق جان نفوذ مي كند و حسي آشنا ما را بهم پيوند مي دهد.در اولين ديدار آنچنان صفا و صميميتي در گفتارش موج مي زند كه گويي سالها يكديگر را مي شناسيم......

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: