نياز شديد قرارگاه خاتم(ص) به نيروي بسيجي

درخواست تامين نيروي بسيجي از قرارگاه خاتم به برخي رده هاي تابعه...

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: