توصيه هاي حفاظتي فرماندهي لشكر7 وليعصر(عج) درعمليات والفجر8

رعايت اصول حفاظتي يك از اصول مهم غافلگيري در عمليات نظامي است. رعايت اين اصول در عمليات والفجر8 به نسبت عملياتهاي قبلي زياد بوده به طوري كه دشمن نتوانست هيچ گونه اطلاعاتي را از انجام عملياتي با اين وسعت كسب كند و كاملا غافلگير شد....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: