چرايي و دلايل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر3

يكي از آثار آزادسازي خرمشهر، تكاپوي قدرتهاي جهاني براي برقراري آتش بس ميان ايران و عراق بدون پرداختن به واقعيت هاي موجود و اتفاق هاي رخ داده در طول دوسال تجاوز عراق به ايران مي باشد. در 21 تيرماه 1361 شوراي امنيت سازمان ملل متحد طي جلسه اي قطعنامه موسوم به 514 را تصويب مي رساند....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: