برگزاري يازدهمين جلسه شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم ومعارف دفاع مقدس

يازدهمين جلسه شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم ومعارف دفاع مقدس به رياست سردار سرتيپ پاسدار دكتر وحيدي رياست محترم دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي و با حضور سردار سرتيپ پاسدار رودكي رياست محترم پژوهشگاه علوم ومعارف و سرتيپ پاسدار غلام پور و ساير اعضاي شوراي راهبردي با محوريت: 1- تدوين و بازنگري كتب آمادگي دفاعي مدارس. 2- بررسي رشته كارشناسي تربيت دبير آمادگي دفاعي مدارس در دانشگاه فرهنگيان....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: