ريشه‌كني شجره ملعونه بر اساس تعاليم اسلام

اگر جهان اسلام، مصمم به پيگيري اهداف والاي اسلام ناب محمدي و مبارزه با كفر باشد، مهم‌ترين سنگري كه در ابتداي راه بايد فرو بريزند، رژيم كودك‌كش سعودي است؛ شجره ملعونه‌اي كه بر اساس آموزه‌هاي اسلام بايد با آن مقابله و ريشه‌كن شود....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: