سامانه ELINT چيست؟

اطلاع حاصل كردن از مكالمات و تحركات دشمن يكي از اولويت هاي اصلي هر نيروي نظامي در طول تاريخ بوده....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: