نياز شديد قرارگاه خاتم(ص) به نيروي بسيجي

شماره سند: 74981

نوع سند: اسناد نظامي

زبان: فارسي


تاريخ تهيه: 20 دي 1364

تعداد: 2 برگ

محل نگهداري: آرشيو مركز اسناد دفاع مقدس


چكيده:


درخواست تامين نيروي بسيجي از قرارگاه خاتم به برخي رده هاي تابعه


متن سند:سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

به: مناطق نوح – ثامن‌الائمه سپاه‌هاي شمال و جنوب

از: فرماندهي كل

سلام عليكم؛

با توجه به نياز شديد قرارگاه خاتم در رابطه با ماموريتي خاص به نيروي بسيجي لازم است قبل از تاريخ 23 /10 /64 هر يك از مناطق نوح، نجف و ثامن الائمه با استفاده از نواحي خود هزار نفر و هر يك از مناطق يگان‌ها مربوطه به مناطق مذكور 190 نفر نيروي بسيجي تحويل قرارگاه خاتم نمايند. توضيح اينكه اولا- نظر به فوريت امر تاخير در اجراي آن موجب خسارات شديد خواهد شد. ثانيا- نيروي بسيجي كافي است و نياز به سازماندهي آنها نمي‌باشد.

رونوشت:
رييس ستاد مركزي سپاه؛ جهت اطلاع و پي‌گيري شديد
واحد بسيج ستاد مركزي سپاه؛ جهت اطلاع و پي‌گيري شديد
قرارگاه مقدم سپاه شمال در جنوب، جهت اطلاع و پي‌گيري از يگان‌هاي مربوطه (برادر جعفري)
يگان‌هاي مناطق نجف، نوح و ثامن الائمه جهت اقدام به لشكرهاي نصر – امام رضا – فجر – المهدي – الغدير./